FranskDeutschEnglish (US)Dansk

Salgs- og leveringsbetingelser

Levering er ab fabrik Hadsund, og forsendelse er for købers egen regning og risiko. Køber skal selv forsikre forsendelsen og for beskadigelser og tyveri under transporten er vi ikke ansvarlige. Såfremt der ikke foreligger specielle anvisninger for forsendelse, er vi frit stillet ud fra vor bedømmelse om valg af billigste transportvej og transportmiddel.

Leveringstid er skønsmæssig ansat og er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke køberen til annullering af ordren medmindre vi accepterer. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse som følge af force majeure, strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførselsforbud og alle andre omstændigheder her eller i udlandet, hvorover vi ikke selv er herrer. Bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab honoreres ikke.

Actulux A/S er ansvarlig for, at leverede varer er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved levering. Det påhviler køber straks efter levering at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af de leverede varer samt at reklamere skriftligt overfor Actulux A/S indenfor 7 dage i tilfælde af manglende produkter og/eller fejl og mangler. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for leverancer. Leverede varer forbliver vor ejendom, så længe købesummen ikke er fuldt ud indbetalt. Varer modtages kun retur efter forud truffet aftale og mod et fradrag på 20% af den fakturerede pris.

Actulux A/S’ ansvar for mangler ved leverede produkter ophører 2 år efter levering til køber, ligesom Actulux A/S kun er ansvarlig for mangler, såfremt der er reklameret skriftligt indenfor denne reklamationsperiode. Actulux A/S er berettiget til at afhjælpe mangler ved udbedring og/eller omlevering.

Actulux A/S påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes transport eller installation, for hvilken Actulux A/S ikke er ansvarlig, ukorrekt brug/fejlbetjening, mangelfuld/ukorrekt eller utilstrækkelig montage og vedligeholdelse, udefrakommende påvirkning, benyttelse udover eventuelle produktgodkendelser og certificeringer, eller lignende forhold.

Ved uoverensstemmelser afgøres tvistigheder ved dansk domstol efter dansk lovgivning. Actulux A/S’ erstatningskrav er begrænset til max. DKK 1.000.000 med mindre andet er aftalt.

Betaling og priser er i henhold til det anførte på ordrebekræftelsens forside. Ved forsinket modtagelse af betaling tillægges 1,0% rente per påbegyndt måned. I tilfælde af væsentlige ændringer i arbejdsløn, råmaterialer, underkomponenter eller vekselkurser ved ordrebekræftelse, fakturering eller betaling, forbeholder vi os ret til enten at ændre priserne eller kræve justering på beløb til betaling uden forudgående skriftlig varsel.

Produktansvar: Actulux A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Actulux A/S eller andre, som Actulux A/S har ansvaret for. Actulux A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse. Actulux A/S er er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Actulux A/S ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade.

Actulux A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Actulux A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køber forpligtet til at holde Actulux A/S skadesløs i samme omfang, som Actulux A/S’ ansvar er begrænset efter forannævnte punkter. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. Actulux A/S og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køber og Actulux A/S kan dog altid af Actulux A/S forlanges afgjort ved voldgift i Sø- og Handelsretten i København. Disse begrænsninger i Actulux A/S’ ansvar gælder ikke, hvis Actulux A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Actulux A/S har tegnet en produktansvarsforsikring. Actulux A/S er ikke forpligtet ud over den dækning, der fremgår af forsikringen. Kopi af forsikringen kan rekvireres.